POS消费机退还申请

发布者:陆明艳发布时间:2015-12-09浏览次数:175

POS消费机退还申请表

商户名称

 

详细地点

 

商户类型

□餐饮    □商店   □其它:

商户负责人

 

联系电话

 

申请

(商户填写)

 

本商户因                            (简要写明原因)

申请退还POS消费机     台。如退还的POS消费机损坏或功能异常,本商户愿意承担维修或更换费用。

 

                        商户负责人(签字):

                             日期:       

技术鉴定

(现代教育技术中心填写)

 

收到POS   台,经检测,POS机功能(正常、异常),请财务处按相关规定办理(退款、扣款)手续。

 

现代教育技术中心负责人(签字):

(盖章)

日期:        

说明:本表填写一式两份,一份交财务处,一份由现代教育技术中心留档。

POS退还申请表.docx